Estructures de formigó

   

Estructuras Calonge, SL., realitza una gran diversitat de construccions de formigó, entre les que podem destacar:

-   Estructures de formigó per edificacions unifamiliars i plurifamiliars d’alt standing.

-   Edificacions industrials de formigó vist.

-   Murs de formigó armat.

-   Reforços estructurals en condicions geològiques adverses en edificacions de formigó armat.

-   Edificacions singulars en formigó vist.